...

แจ้งข้อมูลร้องเรียนการทุจริต Report Corruption Complaint Information

การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Procedures for promoting transparency and fostering ethics in operations, along with corruption complaint channels, Chulalongkorn University

แนบไฟล์ Upload