การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม
ในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิดีโอกิจกรรม

(No Gift Policy) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

19/03/2566

“รู้ทันกันโกง” ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

19/03/2566

ตอนที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์จุฬาฯ

19/03/2566

ตอนที่ ๑๒ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

19/03/2566

Introducing of Chulalongkorn University 2016 (ENGLISH)

19/03/2566

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

19/03/2566

CG IN CHULA AREA ep.1 | หลักธรรมาภิบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Good Governance Principle)

11/04/2566

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเล่าพลังบวก ตอน 1 ความภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น ตอบแทนพระคุณ จุฬาฯ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

01/05/2566

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเล่าพลังบวก ตอน 2 ความสุข รอยยิ้ม และความอิ่มใจ รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

01/05/2566