การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม
ในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิดีโอกิจกรรม

(No Gift Policy) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

19/03/2566

“รู้ทันกันโกง” ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

19/03/2566

ตอนที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์จุฬาฯ

19/03/2566

ตอนที่ ๑๒ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

19/03/2566

Introducing of Chulalongkorn University 2016 (ENGLISH)

19/03/2566

รายการ คุยกับ ป.ป.ช. (๖๐) ตอนที่ ๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน

19/03/2566

CG IN CHULA AREA ep.1 | หลักธรรมาภิบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Good Governance Principle)

11/04/2566

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเล่าพลังบวก ตอน 1 ความภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น ตอบแทนพระคุณ จุฬาฯ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

01/05/2566

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเล่าพลังบวก ตอน 2 ความสุข รอยยิ้ม และความอิ่มใจ รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

01/05/2566

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Kickoff ITA 2023 - Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

09/02/2567

สำนักงาน ป.ป.ช. รณรงค์ Transparency Starts With You สังคมจะโปร่งใส เริ่มได้จากตัวคุณ

09/02/2567

ถ่ายทอดสดงาน Kickoff ITA 2024 : Transparency with Quality โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

09/02/2567

ร่วมต้านโกงระดับนานาชาติ !! ศูนย์ KRAC คือใคร ? มีบทบาทสำคัญอย่างไร ?

09/02/2567

ชวนรู้จัก 4 กลไกการดำเนินงานของ ศูนย์ KRAC เพื่อสร้างระบบนิเวศของการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

09/02/2567

ความท้าทายที่สุดในการต่อต้านคอร์รัปชัน คืออะไร !?

09/02/2567

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ดอกไม้บานสื่อสารความดี

09/02/2567

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเล่าพลังบวก : ความภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน

09/02/2567

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเล่าพลังบวก : ความสุข รอยยิ้ม และความอิ่มใจ

09/02/2567

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเล่าพลังบวก : ความภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น ตอบแทนพระคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09/02/2567

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

14/02/2567