ข่าวสารและกิจกรรม

การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียนเปิดให้นิสิตมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอนการยกเลิกขอสำเร็จการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวก
19/04/2567