ข่าวสารและกิจกรรม

การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาฯ “ผ่าน” การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้ 100 คะแนนเต็มใน 2 ตัวชี้วัด
21/08/2566