ข่าวสารและกิจกรรม

การดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานและช่องทางร้องเรียนทุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เรื่องการชี้แจงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจุฬาฯ
25/04/2566